Category: Linux

[Docker]- Part1 – Docker, Containers, Hypervisor

1, Đặt vấn đề. Ảo hóa là vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay Ảo hóa là vấn đề đã và đang dành được sự quan tâm rất lớn của những lập trình viên, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp…. và ….Docker đang nổi lên như một hiện tượng đồng thời giành

Setup VSFTP can Access Apache

Setup FTP Linux Install FTP yum install vsftpd Configure vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf anonymous_enable=NO vi /etc/selinux/config SELINUX=disabled Then run from command line: setenforce 0 chkconfig vsftpd on Create User to access Apache home useradd -g apache -d /var/www/html $khanhnn passwd $khanhnn Start Service service vsftpd start Set permissions vi /etc/group apache:x:##:$user Set permissions in web root /var/www/html

How to Install Varnish with Apache on Ubuntu

Varnish is an amazing frontend cache that is useful for serving static pages and reducing load on your server. In periods of high server activity and traffic, Varnish can be a life saver. Also, Varnish is extremely fast and effective at reducing your page load times, which helps with your SERPs and improves user experience. 1.

Một số đoạn script tiện ích hay dùng

Thời kỳ mới đi làm tôi nghĩ cứ phải gõ thật nhiều cho quen cho nhớ nhưng lâu dần việc đó cho cảm giác thật nhàm chán. Hiện giờ, những gì tôi hay làm thường xuyên tôi thường lưu vào một nơi. Khi cần tôi chỉ việc lôi ra, sửa lại đôi chút. Kipalog là

Key-Based SSH Logins With PuTTY from Windows

Chào các bạn, Việc thiết điều khiển ssh máy chủ Linux từ Windows có lẽ không còn lại với các quản trị viên. Việc nhớ và xác thực mật khẩu khá phiền toái và đôi khi không an toàn khi bạn thực hiện ssh từ mạng không thực sự trust. SSH-KEY là một thay thế