CREATING A DOCKER CONTAINER FOR HIPPO CMS

Introduction Don’t we all know  Docker by now? In short, Docker is a so called “container solution”, which you can use to create application containers. Such a container is constructed from a base image and provisioned with e.g. an application and its configuration files. Unlike VM-based solutions, where a guest operating system runs fully independent of

[Docker]- Part1 – Docker, Containers, Hypervisor

1, Đặt vấn đề. Ảo hóa là vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay Ảo hóa là vấn đề đã và đang dành được sự quan tâm rất lớn của những lập trình viên, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp…. và ….Docker đang nổi lên như một hiện tượng đồng thời giành

Setup VSFTP can Access Apache

Setup FTP Linux Install FTP yum install vsftpd Configure vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf anonymous_enable=NO vi /etc/selinux/config SELINUX=disabled Then run from command line: setenforce 0 chkconfig vsftpd on Create User to access Apache home useradd -g apache -d /var/www/html $khanhnn passwd $khanhnn Start Service service vsftpd start Set permissions vi /etc/group apache:x:##:$user Set permissions in web root /var/www/html

How to Install Varnish with Apache on Ubuntu

Varnish is an amazing frontend cache that is useful for serving static pages and reducing load on your server. In periods of high server activity and traffic, Varnish can be a life saver. Also, Varnish is extremely fast and effective at reducing your page load times, which helps with your SERPs and improves user experience. 1.

Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 2

Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trình bày cách về cluster và cấu hình cluster trong rabbitmq Cluster là gì Cluster là nhóm các thành phần mà hoạt động cùng với

Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 1

Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP – Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). RabbitMQ được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang. RabbitMQ cung cấp cho lập trình viên một phương tiện trung gian để

Một số đoạn script tiện ích hay dùng

Thời kỳ mới đi làm tôi nghĩ cứ phải gõ thật nhiều cho quen cho nhớ nhưng lâu dần việc đó cho cảm giác thật nhàm chán. Hiện giờ, những gì tôi hay làm thường xuyên tôi thường lưu vào một nơi. Khi cần tôi chỉ việc lôi ra, sửa lại đôi chút. Kipalog là